Patricia Seppäläs stiftelse Stipendier Ansökning Ansökningsblankett Fulbright Grant Beviljade stipendium Kontaktinformation Patricia Seppälä Suomeksi
 

Stadgar för Patricia Seppäläs stiftelse

1§ Stiftelsens namn och hemort

Stiftelsens namn är på finska Patricia Seppälän säätiö och på svenska Patricia Seppäläs stiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors stad.

2§ Stiftelsens ändamål

Stiftelsens primära ändamål är att stöda undervisning och skolning för pressfotografer och främja pressfotograferings-, fotograferingsteknik-, och bildframkallningsbranschens utveckling, forskning, och anpassning, som särskilt koncentreras till mediateknik och kommunikation, samt stöda branschens vetenskapliga och tekniska utveckling i Finland och följa kommersiella och ideella strömningar inom fotografiarbetet.

Stiftelsen verkar för journalism som främjar demokrati, samhällelig rättvisa, åsiktsfrihet, utveckling och mentalt och ekonomiskt välbefinnande.

Stiftelsens styrelse bestämmer storleken och stadge-enligt ändamål för stipendier, penningpris, bidrag och annat ekonomiskt stöd som utdelas, och stödet utdelas enligt styrelsens prövning till sökande eller enligt styrelsens prövning även utan ansökan.

Verksamhet kan bedrivas även utanför Finland.

3§ Hur skall ändamålet förverkligas

Stiftelsen

  1. understöder fotografer, pressfotografer och tidningsmän genom utdelning av stipendier, penningpris och bidrag, samt befrämjar genom användning av direkta eller indirekta medel och andra stödåtgärder undervisning, skolning, forskning och utveckling, som uppfyller stiftelsens ändamål,
  2. verkar för etablering av undervisning och skolning, som befrämjar stiftelsens ändamål,
  3. förvärvar besittning och äganderätt till egendom erforderlig för ändamålets uppnående.

4§ Stiftelsen tillkommande egendom och sättet för dess förvaltning; grundkapital

Stiftelsens egendom består av 63.437 st Sanoma-WSOY Oyj A-serie aktier och 4 st Sanoma-WSOY Oyj B-serie aktier, med samtliga aktie-och avkastnings-rättigheter, vilka stiftelsens stiftare verkställande direktören Patricia Seppälä såsom stiftelsens grundkapital överlåtit, samt av vad stiftelsen senare lagligen må erhålla.

Stiftelsen kan emottaga bidrag, donationer och testamenten samt förkovra sin egendom även på annat sätt, dock ej genom utövning av näringsverksamhet.

Man bör sträva till att i oförminskat antal bevara i stiftelsens ägo de till stiftelsen såsom dess grundkapital överlåtna A-serie och B-serie aktierna i Sanoma-WSOY Oyj, och för överlåtelse av denna egendom kräves beslut av stiftelsens styrelse, som omfattas av minst två tredjedelar (2/3) av styrelsens samtliga medlemmar.

Stiftelsens övriga grundkapital, avkastning av grundkapital, och stiftelsens övriga tillgångar, kan styrelsen nyttja för förverkligande av stiftelsens ändamål, såframt ej annorlunda bestämts vid tillgångarnas överlåtelse till stiftelsen.

Stiftelsens tillgångar skall placeras på ett säkert och inkomstbringande sätt.

5§ Antalet styrelsemedlemmar, hur de utses samt deras mandat

Stiftelsens angelägenheter sköts och den representeras av stiftelsens styrelse, som består av minst tre (3) och högst fem (5) ordinarie medlemmar samt två (2) suppleanter.

Styrelsen bör inneha med hänsyn till stiftelsens karaktär och omfång tillräcklig ekonomisk och administrativ sakkunskap.

Den första styrelsens medlemmar har valts på livstid. Övriga före och efter 1.1.2005 valda medlemmar har valts för mandatperiod, som upphör då de fyller 75 år. Styrelsens övriga ordinarie medlemmar och suppleanter väljer stiftelsens styrelse för mandatperiod, som vidtager efter mötet, då valet verkställts , och upphör då årsmötet, som följer efter valmötet, avslutas. Samtidigt bestämmer styrelsen i vilken ordning suppleanterna skall kallas.

Om ordföranden eller viceordföranden icke fortsätter såsom styrelse medlemmar, väljer styrelsen inom sig ny ordförande och /eller viceordförande.

Om ordinarie medlem anmäler sig vara förhindrad att deltaga i styrelsens möte, kallar ordföranden suppleant att deltaga i styrelsens arbete, om möjligt.

I stället för medlem med förhinder skall väljas ny ordinarie medlem, om ordinarie medlem på grund av dödsfall eller annan motsvarande omständighet är varaktigt förhindrad och styrelsens medlemsantalet då medlem med förhinder frånräknas är mindre än tre.

6§ Kallelse

Styrelsen sammankommer på styrelseordförandens eller vid hans förfall på viceordförandens kallelse.

Om ej annat enhälligt beslutits eller följer av dessa stadgar, skall skriftlig kallelse sändas till styrelsens medlemmar senast 10 dagar före möte. Om noggrannare form för kallelse besluter styrelsen.

Om vid möte avsikt föreligger att behandla stadgeändring eller upplösning, bör detta alltid särskilt anges i kallelsen och kallelsen skall i skriftlig form sändas till styrelsens medlemmar minst 30 dagar för mötet.

7§ Behörighet för beslut; protokoll

Styrelsen är behörig, då över hälften av medlemmarna är närvarande, varav en är styrelsens ordförande eller viceordförande.

Fulltalig styrelse fattar beslut med enkel röstmajoritet, om icke annat följer av dessa stadgar. I övrigt förutsätter beslut, att över hälften av styrelsens alla medlemmar understött beslutet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Över styrelsens möte bör utan dröjsmål uppgöras protokoll, vilket undertecknas av ordföranden och åtminstone av en av styrelsen därtill vald medlem.

8§ Ombudsman; funktionärer

Ombudsmannen och övriga för handhavandet av stiftelsens löpande ärenden nödiga funktionärer anställes och friställes av styrelsen, som även bestämmer deras uppgifter och lönevillkor. Ombudsmannen bör inneha med hänsyn till stiftelsens karaktär och omfång tillräcklig sakkunskap om ekonomiska och administrativa angelägenheter och vara i Finland bosatt finsk medborgare.

9 § Utskott; övriga organ

För beredning av ärenden som skall behandla vid möte kan styrelsen grunda nödiga utskott eller andra organ. Styrelsens verksamhetsformer och uppgifterna för möjliga biståndsorgan fastställs vid behov i särskild arbetsordning.

10§ Styrelsemedlemmar tillkommande arvoden och ersättningar

Till styrelse medlemmar erlägges såsom ersättning för deltagande i möte ett belopp om högst det dubbla värdet av statens komitearvode, jämte skälig ersättning för medlemmarnas möjliga resekostnader.

11 § Teckning av stiftelsens firma

Stiftelsens firma tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två styrelsemedlemmar gemensamt, samt på sätt styrelsen angivit av den eller de funktionärer, vilka styrelsen givit därtill rätt.

12§ Styrelsens årsmöte

Styrelsen sammankommer till årsmöte årligen under februari-mars. Vid årsmötet handlägges följande ärenden:

  1. faställes styrelsens årsberättelse och bokslut,
  2. beslutes om verksamhets plan och budget för det löpande året,
  3. bestämmes storleken av revisorernas arvoden och styrelsemedlemmarnas mötesarvode,
  4. väljes styrelsens tvenne (2) suppleanter, och erforderliga styrelsemedlemmar,
  5. väljes två (2) revisorer och för dessa suppleanter. Av revisorerna skall åtminstone den ena och dennes suppleant vara CGR-revisor.

13§ Bokslutsår; bokslut; revision av räkenskaper och förvaltning

Stiftelsen räkenskapsår är kalenderåret.

Bokslutet och styrelsens berättelse om stiftelsens verksamhet under föregående år skall genast efter årsmötet lämnas till revisorerna, som skall giva sin berättelse inom april.

Om revisorernas berättelse giver därtill anledning, bör styrelsen sammankomma under maj månad för att besluta om nödiga åtgärder.

14§ Meddelanden till myndigheter

Till riktigheten bestyrkta avskrifter av bokslut, balansanalys, revisorernas utlåtande och verksamhetsberättelsen samt anmälan om byte av styrelsemedlemmar och firmatecknare skall utan dröjsmål tillställas enligt gällande lagstiftning vid ifråga-varande tidpunkt förutsatt myndighet.

15§ Ändring av stadgar och stiftelsens upplösning

Stiftelsens stadgar kan ändras, om minst två tredje delar 2/3 av styrelsens samtliga medlemmar det understöder och gällande lagstiftning vid ifrågavarande tidpunkt stöder stadgeändringen.

Om stiftelsens upplösning beslutes i samma ordning.

16§ Tillgångarnas användning vid stiftelsens upplösning

Om stiftelsen upplöses, användes stiftelsen tillgångar i enlighet med stiftelsens ändamål, på sätt stiftelsens styrelse besluter.